Forvaltning af midler tilhørende mindreårige
Hvis børn og unge under 18 år modtager forsikringserstatning eller arver et beløb, hvor beløbets størrelse er over 75.000 kr., skal beløbet placeres i en forvaltningsafdeling i henhold til Bekendtgørelse om værgemål. Se www.retsinformation.dk (nyt vindue).
Læs mere om båndlagte gaver her.

Hvem er værge?
For mindreårige er det den eller de, der har forældremyndigheden, der er værge for barnet. Har barnet ingen forældre, bestemmer Statsforvaltningen, hvem der skal være værge. Normalt vil det være den nærmeste pårørende til barnet.

Værgens pligter
Værgens væsentligste forpligtelser vedr. midler placeret i Handelsbankens Forvaltningsafdeling er at:
  • placere formuen i en godkendt forvaltningsafdeling
  • sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål
  • sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte
  • udarbejde værgemålsregnskab
Investering
Formue der tilhører en person under værgemål, kan investeres i værdipapirer, f.eks. i obligationer, aktier og investeringsforeninger. Loven indeholder dog visse begrænsninger.

Kontakt os, hvis du ønsker investeringsrådgivning.

Anvendelse af indtægter
Værgen er berettiget til at bruge indtægterne til formål, som kommer den mindreårige til gode. Indtægterne kan blandt andet bruges til den mindreåriges daglige fornødenheder.
Til usædvanlige dispositioner skal værgen indhente Statsforvaltningens tilladelse. Du kan læse mere herom i Civilstyrelsens Værgevejledning (pdf, nyt vindue)

Frigivelse af formue
Ønsker værgen på vegne af den mindreårige af få frigivet midler fra formuen, f.eks. til køb af computer eller efterskoleophold, skal der søges om tilladelse hos Statsforvaltningen. Værgen skal sende ansøgningen til os, hvorefter vi videresender til rette Statsforvaltningsafdeling.
Download ansøgningsskema (pdf, nyt vindue)

Værgemålsregnskab
Som hovedregel har værgen pligt til at føre regnskab over alle indtægter og udgifter for den mindreårige, som f.eks. afkast af formuen, børnebidrag, børnepension, forsikringsydelser, løbende udgifter til kost, gaver og ferier.

Værgemålsregnskabet skal kun indsendes i kalenderår, hvor den mindreåriges indtægter overstiger 60.000 kr.

I tilfælde af, at Statsforvaltningen har beskikket værgen, er der altid regnskabspligt uanset indtjening.

Regnskabet følger kalenderåret og skal indsendes til Handelsbankens Forvaltningsafdeling til revision og godkendelse senest 1. juni det efterfølgende år.

Du kan hente et eksemplar af Statsforvaltningens regnskab her (pdf, nyt vindue)

Fritagelse for regnskab
Er du mor eller far til et mindreårigt barn, som bor hjemme, skal du kun udfærdige et regnskab, hvis indtægterne overstiger 60.000 kr.

Kontakt Handelsbankens Forvaltningsafdeling
Handelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
Telefon: 4456 2130

Blå pil  Send en mail

Blå pil  Medarbejdere

Info materiale

Formularer
Download pilAnsøgning om udbetaling af midler (pdf, nyt vindue)

Download pilVærgemålsregnskab (pdf, nyt vindue)

Download pilVejledning til værgemålsregnskab (pdf, nyt vindue)

Du kan finde flere formularer her.


Priser og gebyrer
Her finder du oversigten over vores priser og gebyrer.

Nyttige links


© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies