Forvaltning af midler tilhørende voksne
Kommer en person under værgemål, skal dennes formue placeres i en godkendt forvaltningsafdeling, hvis formuen er større end 75.000 kr.

En voksen kan komme under værgemål, f.eks. på grund af svær demens, sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred, der bevirker, at vedkommende er ude af stand til at varetage sine anliggender. Det er normalt Statsforvaltningen, som træffer beslutning om værgemål, men det kan også være domstolene.

Hvem kan være værge?
For voksne under værgemål udpeger Statsforvaltningen eller en dommer en værge. Det vil ofte være et familiemedlem eller en anden nærtstående. Det kan også være en "professionel" værge for eksempel en advokat.

Værgens pligter
Som værge har man forskellige pligter, der blandt andet skal sikre, at formuen forvaltes bedst muligt.
Værgens vigtigste opgaver er:
  • at formuen placeres i en godkendt forvaltningsafdeling
  • at sørge for, at indtægterne bruges til fordel for personen, der er under værgemål
  • at beslutte, hvordan formuen skal investeres
  • at udarbejde værgemålsregnskab
Brug af indtægter
Værgen må ikke opspare midler uden for forvaltningsafdelingen, men der kan dog oprettes en konto til løbende udgifter. Der må som hovedregel højst stå 20.000 kr. på denne konto.
Til usædvanlige dispositioner skal værgen indhente Statsforvaltningens godkendelse.

Bortset fra lejlighedsgaver af mindre værdi, kan værgen kun give gaver på vegne af personen under værgemål, hvis Statsforvaltningen har tilladt dette.

Frigivelse af penge
Hvis der er behov for at bruge af formuen, skal værgen søge om tilladelse hos Statsforvaltningen. Ansøgningsskemaet som kan hentes her (pdf, nyt vindue), sendes til Handelsbankens Forvaltningsafdeling, hvorefter vi sender den videre til Statsforvaltningen. Det er en god ide at søge i god tid.
Forvaltningsafdelingen må ikke udbetale af formuen, med mindre Statsforvaltningen har givet tilladelse.

Statsforvaltningen tillader som regel, at der bliver hævet af formuen, når blot pengene skal bruges til et relevant og fornuftigt formål til personen under værgemål.

Investering
Formuen der tilhører personen under værgemål, kan investeres i værdipapirer, f.eks. i obligationer, aktier og investeringsforeninger.
De nærmere regler for hvad der må investeres i, er angivet i værgemålsbekendtgørelsen (nyt vindue).
Værgen har mulighed for at afgive fuldmagt til Handelsbankens Forvaltningsafdeling til automatisk at geninvestere udtrukne obligationer og afkast.
Afkastet kan overføres til en konto uden for Handelsbankens Forvaltningsafdeling.

Kontakt os, hvis du ønsker rådgivning om investering af formuen.

Værgemålsregnskab
Værgen har som udgangspunkt pligt til at føre regnskab over alle indtægter og udgifter for personen under værgemål, som f.eks. pension, renter, løbende udgifter, kost og logi, gaver, ferier mv. Hvis værgemålet er begrænset, skal værgemålsregnskabet kun omfatte det, der hører under værgemålet.
Regnskabet følger kalenderåret og skal indsendes til Handelsbankens Forvaltningsafdeling til revision og godkendelse senest 1. juni det efterfølgende år.

Værgen kan fritages for at indsende værgemålsregnskab, hvis Handelsbankens Forvaltningsafdeling administrerer indtægterne og udgifterne. Det kræver blot, at værgen opretter en konto i Handelsbanken, hvor alle indtægter indsættes.
Fra kontoen betaler vi de løbende faste udgifter og regninger, som værgen sender os til betaling.

Kontakt Handelsbankens Forvaltningsafdeling
Handelsbanken
Østergade 2
7400 Herning
Telefon: 4456 2130

Blå pil  Send en mail

Blå pil  Medarbejdere

Info materiale

Formularer
Download pilAnsøgning om udbetaling af midler (pdf, nyt vindue)

Download pilVærgemålsregnskab (pdf, nyt vindue)

Download pilVejledning til værgemålsregnskab (pdf, nyt vindue)

Du kan finde flere formularer her.


Priser og gebyrer
Her finder du oversigten over vores priser og gebyrer.

Nyttige links


© Handelsbanken
» Personoplysninger   » Brug af cookies