Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler. Finanstilsynet udarbejder en redegørelse, som vi er forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside,  ligesom vi også skal offentliggøre evt, påtaler, påbud og risikooplysninger.

Dato for redegørelse Kommentarer
28. november 2022: Redegørelse om inspektion af Handelsbanken Danmarks nedskrivninger i lyset af COVID-19

Vi har været i dialog med tilsynet og tager redegørelsen til efterretning. Redegørelsen drejer sig om Handelsbanken Danmarks nedskrivninger på erhvervskunder i lyset af COVID-19.

Handelsbanken Danmark er en filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og offentliggør derfor ikke lokal årsrapport eller delårsrapport i Danmark og er ikke underlagt Finanstilsynets lokale regnskabsregler. Som filial i et EU-land er Handelsbanken Danmark på dette område underlagt det svenske tilsyn (Finansinspektionen) og den fortolkning og anvendelse af IFRS9, som gælder for koncernen. 

Finanstilsynet har ikke givet Handelsbanken Danmark påbud i forbindelse med redegørelsen, og har i øvrigt ikke hjemmel til at gøre det inden for dette område, eftersom Finansinspektionen har tilsynsansvaret. En eventuel fortsat dialog på området vil derfor ske mellem Svenska Handelsbanken AB og Finansinspektionen. 

Handelsbanken-koncernen har en lav risikotolerance, hvilket bl.a. afspejler sig i meget lave kredittab gennem mange år. 

28. oktober 2022: Redegørelse om håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus i Handelsbanken Undersøgelsen har ikke givet anledning til reaktioner fra Finanstilsynets side.
29. juni 2022: Redegørelse om hvidvaskinspektion i Handelsbanken

Handelsbanken har generelt et meget stort fokus på anti-hvidvask-området og arbejder løbende med at forbedre vores indsats på området. Vi har taget redegørelsens påbud og påtale til efterretning og er i dialog med tilsynet. 

Tilsynets reaktioner drejer sig enten om forhold, som vi allerede har håndteret, eller om forhold, som vi i forvejen var i gang med at arbejde med. Ét påbud vil dog kræve ny it-udvikling.