Investorbeskyttelse

Når du investerer hos os, kan du føle dig tryg ved, at vi varetager dine interesser
EU flag

Hvad betyder det?

Formålet med reglerne

Der gælder en række regler, som skal beskytte dig som investor. Reglerne kaldes MiFID II og MiFIR og gælder ved investering i værdipapirer i Danmark og de øvrige EU-lande. MiFID II reglerne er bl.a. nærmere udmøntet i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Reglerne har til formål at danne en harmoniseret lovgivningsmæssig ramme for de krav, der finder anvendelse på investeringsselskaber, regulerede markeder, udbydere af  dataindberetningstjenester og tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter i EU.

Reglerne har overordnet til hensigt at øge beskyttelsen af investorer, give bedre gennemsigtighed på de finansielle markeder, og gøre myndigheder i stand til at følge transaktioner på de finansielle markeder som led i markedsovervågningen – bl.a. med henblik på at forhindre økonomisk kriminalitet, herunder fx hvidvask, finansiering af terror og insiderhandel. 

For dig som investor betyder det bl.a., at vi skal spørge ind til bestemte oplysninger, når vi skal rådgive dig – og at du skal have bestemte informationer af os, når du investerer.

Investorbeskyttelse

Inden for værdipapir- og investeringsområdet er bestemmelserne om kundebeskyttelse særlig vigtig. Det skyldes, at investeringstjenester og finansielle instrumenter kan være komplekse og kan indeholde risici, som er svære at forstå. Beskyttelsen indebærer bl.a., at vi i Handelsbanken skal forklare vores tjenester og finansielle instrumenter til dig som investor på en tydelig måde, så du forstår, hvordan de fungerer, hvilke fordele og risici der er forbundet med dem og hvilke omkostninger du må forvente. Dette betyder bl.a., at vi ikke anbefaler dig tjenester eller finansielle instrumenter, som vi ikke mener passer til dig. 

Som tommelfingerregel kan man sige, at jo mere komplekst et investeringsprodukt bliver, jo større bliver vores fokus og indsats for at dels at indhente oplysninger om dig og dels at klæde dig på i forhold til at træffe den for dig rigtige beslutning om at foretage en investering via os.

Hvad får du ud af investorbeskyttelse?

 • Bedre overblik over dine omkostninger
 • Bedre overblik over dine investeringer
 • Øget gennemsigtighed og bedre beskyttelse af dig som investor

Kend din kunde-princippet

Reglerne på området indeholder et ”kend din kunde-princip” og bygger på et informations- og rådgivningsregime. 

Regimet indebærer, at der i forbindelse med dine investeringer 

 1. kan gives generel vejledning uden personlig rådgivning, 
 2. kan foretages ekspeditioner på baggrund af personlig rådgivning, som kræver en ”egnethedstest”, og 
 3. kan foretages ekspeditioner på baggrund af en ”hensigtsmæssighedstest”, men uden personlig rådgivning. 

Hertil kommer, at der kan indgås aftale om ren ordreudførelse (execution only) for ikke-komplekse finansielle instrumenter.

Kend din kunde-princippet forpligter os til at indsamle de nødvendige oplysninger i forhold til den givne situation. Afhængigt af om du skal handle med eller uden rådgivning eller handle et komplekst instrument, eller et ikke-komplekst instrument, vil der være forskel på, hvilken information vi efterspørger. 

Investeringsprofil – grundlag for personlig rådgivning

Det er en forudsætning for vores investeringsrådgivning eller porteføljepleje, at vi kender vores kunder. Derfor udarbejder vi altid en investeringsprofil på vores kunder, som grundlag for vores investeringsrådgivning eller porteføljepleje.

Vi skal i den forbindelse indhente de oplysninger om dig som kunde, som er nødvendige og relevante for, at vi kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og investeringsformål (fx pensionsopsparing, børneopsparing eller frie midler).

Omfanget af oplysninger, som skal indhentes, afhænger bl.a. af den konkrete tjeneste eller finansielle instrument. Såfremt du alene efterspørger investeringsrådgivning i relation til investeringer i ikke komplekse finansielle instrumenter, finansielle instrumenter med lav risiko eller ved investeringer for et mindre beløb, vil omfanget af oplysninger, som indhentes, alt andet lige være mindre i forhold til investeringer i komplekse finansielle instrumenter, finansielle instrumenter med høj risiko eller ved investeringer for et større beløb.

Egnethedstest – handel med komplekse finansielle instrumenter med rådgivning

På baggrund af de indhentede oplysninger om kendskab og erfaring foretager vi en ”egnethedstest”, dvs. en test af om den påtænkte investering er egnet til dig. 

Det er alene i forbindelse med investeringsrådgivning og porteføljepleje, at vi skal foretage en egnethedstest. Egnethedstesten indebærer, at vi skal vurdere, om den specifikke transaktion er i overensstemmelse med den investeringsprofil, som vi har fastlagt på baggrund af de indhentede oplysninger om dig. Egnethedstesten finder anvendelse, når rådgivningen gennemføres på dit initiativ, eller når den gennemføres på vores initiativ. Vi skal foretage egnethedsvurdering, når vi giver en personlig anbefaling til dig.

Ved egnethedstesten sikrer vi os, at vores investeringsforslag er egnet til dig, og dermed at vi kan give dig den bedst mulige investeringsrådgivning eller porteføljepleje i din unikke situation.

Når vi udøver investeringsrådgivning til en detailkunde, skal vi også udarbejde en erklæring til dig om egnethed, hvoraf det fremgår, hvilken type investeringsrådgivning der er ydet, og hvordan denne rådgivning stemmer overens med dine præferencer, mål og andre karakteristika.

Hensigtsmæssighedstest – handel med komplekse finansielle instrumenter uden rådgivning

Hvis du ønsker at handle komplekse finansielle instrumenter uden investeringsrådgivning eller uden porteføljepleje, vil vi på baggrund af dit kendskab til og erfaring med det konkrete produkt vurdere, om det finansielle instrument er hensigtsmæssigt for dig.

På baggrund af de indhentede oplysninger om kendskab og erfaring mv. foretager vi en ”hensigtsmæssighedstest”, dvs. en test af om den påtænkte investering er hensigtsmæssig for dig. 

Hensigtsmæssighedstesten er så at sige en mellemvej mellem egnethedstesten på den ene side og execution only på den anden side.

Hvis du ikke giver os oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer med det pågældende finansielle instrument, kan banken ikke vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for dig. 

Hvis vi ikke kan vurdere hensigtsmæssigheden, eller hvis vi vurderer, at et finansielt instrument ikke er hensigtsmæssigt for dig at handle, gør vi dig opmærksom på det, men du kan godt anmode os om at en ordre eksekveres uanset vores vurdering.

Hensigtsmæssighedstesten kan aldrig betragtes som personlig rådgivning og må ikke forveksles med egnethedstesten.

Execution only – handel med simple finansielle instrumenter uden rådgivning

Du kan handle simple finansielle instrumenter (dvs. børsnoterede aktier, visse obligationer, investeringsbeviser og ETF'er) uden nogen rådgivningsforpligtelse for os, og uden at vi skal indhente informationer om din økonomi mv. i overensstemmelse med "kend din kunde-princippet".

Du kan således uden videre afgive en ordre og få denne eksekveret. I dette tilfælde vil det normalt ikke være nødvendigt for os at indhente yderligere informationer om dig, end dem vi har fået i forbindelse med oprettelse af dit kundeforhold og dit depot.

Uanset hvilken situation investeringsservicen ydes under, vil vores almindelige investeringsvilkår altid være gældende. 

Kundekategorisering og skift af kundekategori

Reglerne om investorbeskyttelse skal sikre, at vores kunder i forbindelse med investeringsrådgivning og investeringsbeslutninger har modtaget tilstrækkelig information til at træffe beslutninger.

Som forudsætning for dette skal vi placere vores kunder i én af tre kategorier med forskelligt beskyttelsesniveau, men du vil imidlertid også kunne anmode om at blive placeret i en anden kategori.

Tilhør af kundekategori

Alle kunder, der handler værdipapirer og andre typer af finansielle instrumenter, skal klassificeres efter nogle angivne kategorier:

 • Detailkunder
 • Professionelle kunder
 • Godkendte modparter

Næsten alle vores kunder tilhører kategorien ”detailkunder”. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse vi som bank skal ydes vores kunder i form af rådgivning og informationer.

Detailkunder

Du er detailkunde, hvis du hverken er en professionel kunde eller en godkendt modpart.

Som detail kunde har du krav på fuld beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen.

Her er vi bl.a. særligt omhyggelige med at informere dig om de tjenester og finansielle instrumenter, vi rådgiver dig om, herunder bl.a. deres funktionalitet, forventede afkast, risikoforhold, afrapporteringer og ikke mindst omkostninger.

Professionelle kunder

Du er fx professionel kunde, når du ikke er godkendt modpart og skal have tilladelse eller underkastes regulering for at virke på de finansielle markeder, eller hvis du som stor virksomhed opfylder to ud af følgende tre krav:

 • Balancesum 20 mio. EUR
 • Nettoomsætning 40 mio. EUR
 • Egenkapital 2 mio. EUR

Som professionel kunde har du krav på nogen beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, dog mindre end en detailkunde.

Godkendte modparter

Du er fx godkendt modpart, hvis du er et kreditinstitut, forsikringsselskab, investeringsforeninger  eller pensionsselskab.

Som godkendt modpart har du som udgangspunkt ingen beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen.

Kundens mulighed for at anmode om anden kategori (om-kategorisering)

Du kan anmode om at blive placeret i en anden kategori. Det kan fx være relevant, hvis du som detailkunde har særlig stor erfaring med handel med værdipapirer og finansielle instrumenter uden at opfylde betingelserne for professionelle kunder. Det kan også være, at du som professionel eller godkendt modpart ønsker et højere beskyttelsesniveau.

Hvis du er detailkunde og anmoder du os om at blive kategoriseret som professionel kunde, vurderer vi, om du har den nødvendige viden og erfaring på investeringsområdet.

Du skal derudover opfylde mindst to ud af tre kriterier:

 • Du skal have foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler
 • Størrelsen af din portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdninger og finansielle instrumenter, overstiger 500.000 EUR
 • Du arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenester

Som led i behandling af din anmodning om at blive kategoriseret som professionel, vil vi bede dig om at underskrive en erklæring om, at du er indforstået med de konsekvenser, som valget (og den lavere beskyttelse) medfører.

Hvis du flytter fra kategorien detailkunde til professionel kunde, giver du afkald på den fulde beskyttelse, du har i egenskab af at være en detailkunde. Vi skal dog stadigvæk vurdere, om du kan bære eventuelle tab som følge af en investering.

Du kan som professionel kunde anmode om at blive godkendt modpart, og dermed give afkald på al beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen.

Du kan som professionel kunde og som godkendt modpart også anmode om et højere beskyttelsesniveau og om fx i stedet at blive kategoriseret som detailkunde.

Vi er ikke forpligtet til at efterkomme en anmodning om kategoriskift. Dette beror altid på en konkret vurdering af den enkelte kunde og dennes specifikke anmodning om kategoriskift.

Bankens mulighed for på eget initiativ at behandle kunder som detailkunder

Vi kan altid på eget initiativ vælge at behandle en professionel kunde eller en godkendt modpart som en detailkunde. Dette kan ske på ad hoc basis eller generelt. 

Vi kan således vælge at kategorisere og behandle alle vores kunder som detailkunder, uanset om de opfylder betingelserne for professionelle kunder eller godkendte modparter.

Handelsbankens ordreudførelsespolitik

Vi skal træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det – efter omstændighederne – bedst mulige resultat for dig som kunde, når vi udfører ordrer for dig i finansielle instrumenter. For at sikre dette har vi en ordreudførelsespolitik, som bl.a. beskriver de handelssteder vi benytter og de kriterier, vi lægger vægt på, når vi handler en ordre for dig.

På oversigten over handelspladser kan du læse, hvor vi har handlet de finansielle instrumenter det seneste kalenderår.

Handelspladser