Investeringsomkostninger

Få overblik over de omkostninger, du har betalt for dine investeringer det seneste år.
faktura

Når du investerer hos os, modtager du en oversigt over dine årlige investeringsomkostninger.

Oversigten viser de samlede omkostninger, du har ved handel og opbevaring af dine værdipapirer hos os, herunder eksempelvis de omkostninger, du har set på dine fondsnotaer i løbet af året. Dermed får du en gang årligt et overblik over, hvad du har betalt for at investere dine penge hos os.


Hvad dækker omkostningerne over?

Nedenfor kan du se en forklaring på, hvad de enkelte omkostninger på dit omkostningsbilag dækker over.

Administationsomkostninger

Administrationsomkostninger er omkostninger, der betales direkte til banken. De fremgår typisk af kontoudskrift eller af din fondsnota. 
Depotomkostninger
Depotomkostninger er betaling for at have værdipapirerne opbevaret, inklusiv omkostninger for modtagelse af diverse meddelelser. Er opkrævet af to omgange i juli og december.
Honorarer
Honorar er den direkte betaling for et givent produkt. Det kan eksempelvis være et Formueplejegebyr eller Investeringsaftalegebyr.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker over kurtage, valutaveksling, udenlandske handelsomkostninger og lignende i forbindelse med handlen. De fremgår af din fondsnota.
Øvrige administationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger dækker over investeringsrelaterede omkostninger, som ikke er omfattet af omkostningerne ovenfor, fx resultatbetinget honorar i forbindelse med porteføljepleje. 

Værdipapiromkostninger

Værdipapiromkostninger er omkostninger, der er forbundet direkte med værdipapiret, typisk investeringsforeninger. Omkostningerne fratrækkes værdien af værdipapiret og påvirker derfor performance.

Ind- og udtrædelsesomkostninger

Ved køb eller salg af investeringsbeviser er der ofte betalt et tillæg eller fradrag til prisen i forhold til foreningens indre værdi. Omkostningerne er opgjort som maksimal mulig omkostning.
Løbende omkostninger
Værdipapirets løbende omkostninger. Eksempelvis en investeringsforenings udgifter til rådgivning og eventuel provisionsbetaling til banken.
Heraf provision viser den konkrete provision, der er afregnet til banken fra investeringsforeninger. Beløbet indgår i de løbende omkostninger, men udspecificeres her. Eventuel refusion er ikke indregnet.
Provision Provision fremgår af oversigten, hvis vi modtager provision fra investeringsforeninger, som vi har en aftale med. Beløbet indgår i de løbende omkostninger. Procentsatsen beregnes ud fra den gennemsnitlige kursværdi.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger som investeringsforeninger har i forhold til foreningens omlægninger af investeringerne.
Resultatbetinget honorar

Du betaler ofte resultatbetinget honorar, hvis du investerer via såkaldte hedgefonde, som leverer et afkast, der er højere end et forudbestemt afkastmål.

Omkostninger for derivater

Har du handlet derivater, dækker din oversigt over følgende omkostninger:
Engangsomkostninger

Engangsomkostninger dækker over gebyr ved oprettelse eller førtidsindfrielse af rentederivater.

Løbende omkostninger

Løbende omkostninger dækker over de omkostninger, der pålægges i forretningens løbetid.
Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker over de omkostninger, du har betalt for at indgå forretningen.