Garantiformuen

Oplysninger om investor- og indskydergaranti
glödlampa

Garantiformuen dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.

Har du udlån i samme pengeinstitut, som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, fx arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. (se den fulde liste på www.finansielstabilitet.dk), er beskyttet op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder, fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.), i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen.

Indskud på pensionskonti er dækket fuldt ud uden beløbsbegrænsning.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkeltperson kan få dækket af Garantiformuen.

Visse særlige kundetyper, herunder offentlige myndigheder og finansielle virksomheder, er ikke dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån, der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån foretaget pr. 31. maj 2015 er dækket ubegrænset med det beløb, som stod på kontoen pr. 31. maj 2015. For pensionskonti er dog også indskud, der foretages efter den 31. maj 2015, dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun det, der stod på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud, dog er indskud i puljer ikke dækket.

Særlige indlån er fx børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, forvaltningskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler kan udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information

Læs mere om de grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud. Åbner i nyt vindue

Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på www.fs.dk Åbner i nyt vindue eller kontakte din rådgiver.


Overgangen til Jyske Bank

Efter ejerskiftet til Jyske Bank vil du udelukkende være dækket af den danske indskyder- og investorgarantiordning, ligesom kunder i andre danske banker. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at den danske ordning i visse tilfælde modregner i din eventuelle forfaldne gæld til banken, hvilket den svenske ordning ikke gør. 

Hvis du allerede ved ejerskiftet er kunde i Jyske Bank, skal du også være opmærksom på, om dine samlede indskud og/eller kontante midler som følge af ejerskiftet overstiger beløbsgrænserne i ordningen. Er det tilfældet, kan du indtil den 28. februar 2023 omkostningsfrit hæve eller overføre den del af dine indskud/kontante midler, der ikke er dækket i samme omfang som før ejerskiftet, uanset aftalte bindingsperioder.