1. Garantiformuen

Garantiformuen

Oplysninger om investor- og indskydergaranti
glödlampa

Indskyder - og investorgarantiordningen (Garantiformuen) er den ordning, der i et vist omfang sikrer mod tab, hvis pengeinstitutter kommer under rekonstruktion eller konkursbehandling. Ordningen dækker bl.a. navnenoterede indskud op til 100.000 euro pr. indskyder, pensionskonti oprettet i henhold til lov uden beløbsgrænse, m.v.

Handelsbanken i Danmark er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og indgår således som filial i den svenske indskyder- og investorgarantiordning. Du vil således som kunde primært være dækket under den svenske ordning. 

Bankens danske filial har derudover tilsluttet sig den danske indskyder- og investorgarantiordning som supplement til den svenske garantiordning, da den danske ordning på visse punkter har en højere/bedre dækning end den svenske ordning. Du er herved sikret, at din dækning ikke er ringere end, hvis du var kunde i et dansk pengeinstitut. 

Hvis det bliver aktuelt at kræve dækning under garantiordningen, skal du blot forholde dig afventende, da du vil blive kontaktet direkte af den svenske garantifond, det såkaldte RIKSGÄLDEN eller den danske indskyder- og investorgarantiordning, Garantiformuen.

I praksis vil det i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, at du gør dig bekendt med den danske Garantiformue.

De danske og svenske investor- og garantiordninger

Garantiformuen (den danske indskydergarantiordning)Åbner i nyt vindue
Riksgälden (den svenske indskydergarantiordning)Åbner i nyt vindue

Overgangen til Jyske Bank

Når myndighederne har godkendt Jyske Banks køb af Handelsbanken Danmark, og dit kundeforhold er overdraget til Jyske Bank, betyder det, at du, ligesom i andre danske banker, fremover vil være dækket af den danske indskyder- og investorgarantiordning i stedet for primært den svenske. 

Indtil ejerskiftet

Da Handelsbanken Danmark er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB, er du indtil ejerskiftet primært dækket af den svenske indskyder- og investorgarantiordning, suppleret af den danske ordning i de tilfælde, hvor den har en bedre dækning. 

Efter ejerskiftet

Efter ejerskiftet til Jyske Bank vil du udelukkende være dækket af den danske indskyder- og investorgarantiordning, ligesom kunder i andre danske banker. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at den danske ordning i visse tilfælde modregner i din eventuelle forfaldne gæld til banken, hvilket den svenske ordning ikke gør. 

Hvis du allerede i dag er kunde i Jyske Bank, skal du også være opmærksom på, om dine samlede indskud og/eller kontante midler som følge af ejerskiftet overstiger beløbsgrænserne i ordningen. Er det tilfældet, kan du indtil tre måneder efter overdragelsen af dit kundeforhold til Jyske Bank omkostningsfrit hæve eller overføre den del af dine indskud/kontante midler, der ikke er dækket i samme omfang som før ejerskiftet, uanset aftalte bindingsperioder.