EMIR – Regelsæt for virksomheders handel med derivater

Regelsættet European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) gælder i hele EU og handler om at styrke tilsynet med derivathandler samt at øge markedets muligheder for at reducere og modstå risici.

EMIR-regelsættet berører først og fremmest de såkaldte OTC-derivater (bilaterale aftaler hvor, for eksempel, Handelsbanken er modpart). Visse dele omhandler også børshandlede derivater. Regelsættet er inddelt i tre hovedområder – transaktionsrapportering, risikobegrænsende foranstaltninger samt (for større virksomheder) clearingkrav.

Betalinger og opkrævninger i euro 

SEPA Direct Debit er en standardiseret betalingsservice for bankoverførsler i euro. Den kan anvendes både lokalt og på tværs af landegrænser i hele SEPA-regionen. SEPA Direct Debit er tilgængelig i to varianter: Core – for privat- og erhvervskunder, og B2B – for erhvervskunder.

SEPA Direct Debit giver en betalingsmodtager mulighed for at trække penge fra en betalers konto. En forudsætning er, at betaleren har underskrevet en aftale med betalingsmodtageren. Servicen kan benyttes til individuelle og tilbagevendende betalinger. 

For at kunne anvende Direct Debit skal du have en valutakonto i euro, og modpartens bank skal indgå i SEPA-samarbejdet. Du kan benytte en unik kundereference, der følger med betalingen.

SEPA Direct Debit er egnet for virksomheder med import- og eksporttransaktioner i euro inden for SEPA-regionen. 

Transaktionsrapportering

Samtlige OTC- og børshandlede derivater, som en virksomhed gennemfører, skal indrapporteres til et særskilt transaktionsregister.

Rapporteringen omfatter instrumentgrupperne:

  • Aktiederivater (indeks-optioner, futures, aktieswaps m.m.)
  • Rentederivater (renteswaps, renteloft m.m.)
  • Kreditderivater (Credit Default Swaps, Total return Swaps m.m.)
  • Råvarederivater (olie-futures, guldoptioner, terminer, gennemsnitskontrakter m.m.)
  • Valutaderivater (valutaterminer, -optioner, -swaps m.m.)
Valutaderivater omfatter alle valutakontrakter med levering senere end to dage fra aftalens indgåelse.
Det er virksomheden selv, der har ansvaret for, at rapporteringen finder sted, men den kan vælge at delegere den tekniske og administrative håndtering til en anden.

Handelsbanken hjælper til   

Handelsbanken tilbyder virksomheden at rapportere de derivathandler, som virksomheden gennemfører med Handelsbanken. For at kunne hjælpe behøver vi følgende:

  • En underskrevet aftale for tjenesten ("Aftale om rapportering af derivattransaktioner")
  • Et LEI-nummer (Legal Entity Identifier), som virksomheden skal ansøge om hos visse godkendte administratorer, som i øvrigt har ret til at beregne sig et gebyr for dette internationale ID-nummer
Ansøgning om LEI-nummer kan ske hos blandt andre:

Risikobegrænsende foranstaltninger

Bekræftelser: Virksomheden skal hurtigst muligt bekræfte sine derivathandler (OTC-derivater, herunder valutaterminer), og om muligt elektronisk. Målet er, at virksomheden skal bekræfte sine handler senest to dage efter handelsdatoen.

Porteføljeafstemning og tvistløsning: Der skal foreligge en tydeligt defineret og forudbestemt procedure for, hvordan udestående derivatkontrakter og stillede sikkerheder skal afstemmes. Desuden skal der være fastlagt rutiner for, hvordan eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende derivatkontrakter skal løses.