Klientkonto

Indsæt dine klienters midler på én eller flere konti, i danske kroner eller anden valuta.
-

Til håndtering af klienters midler

Til håndtering af dine klienters midler, er du som advokat forpligtet til at indsætte dine klienters midler på en klientkonto, for dermed at holde klientens midler adskilt fra advokatfirmaets dfritskonto.

Der findes to typer klientkonti; Samleklientkonto og Separat klientkonto.

Samleklientkonto

På en Samleklientkonto kan du indsætte flere klienters midler på samme konto. Der kan oprettes flere Samlieklientkonti både i danske kroner eller anden valuta. Kontoen oprettes i advokatfirmaets navn og CVR-nr. Advokatfirmaet har selv ansvaret for dokumentation, legitimation på klienter samt indberetning til SKAT.

Separat klientkonto

En Separat klientkonto anvendes til opbevaring af en enkelt klients midler og giver et godt overblik over klientens tilgodehavende. Kontoen oprettes i advokatfirmaets navn og CVR-nr., men saldo og renter indberettes automatisk til SKAT under klientens navn. 

Separat klientkonto kan oprettes i både danske kroner eller anden valuta og kan registreres som klientens NemKonto.

Advokatfirmaet skal indlevere oplysninger om klienten til Handelsbanken, herunder legitimation mv. 

Ved bestilling af en Separat klientkonto, skal blanketten "Anmodning om oprettelse af Separat klientkonto" anvendes. Anmodningen med tilhørende dokumentation kan indleveres fysisk eller sendes til Handelsbanken via en sikker forbindelse, fx Netbank eller Secure Mail. 

Netbank Erhverv

Med Netbank Erhverv kan advokatfirmaet se og disponere over både Samleklientkontoen og Separate klientkonti.


Den svenske indskydergarantiordning

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, og indgår således som filial i den svenske indskyder- og investorgarantiordning. Du vil således som kunde primært være dækket under den svenske ordning.