1. Aktier og værdipapirer

Aktier og værdipapirer

Investering i aktier og værdipapirer kan give virksomheden et højere afkast på sigt
-

En bank med stor kompetence inden for værdipapirhandel

Investering af virksomhedens kapital i aktiemarkedet kan potentielt give et højt afkast. Hvilken investeringsform, der passer til virksomheden, afhænger af, hvilken tidshorisont du har for investeringen og din mulighed for at tage risiko. 

Vores analytikere følger udviklingen i de største selskaber i Norden tæt og laver analyser baseret på denne udvikling. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker et møde eller vil begynde at investere virksomhedens midler i aktier.

Find en filial

Før du kan investere

Du skal have registreret en LEI-kode for virksomheden, før du kan investere. LEI-koden skal fornyes hvert år.

Typer af værdipapirer

Aktier

En aktie er en ejerandel i et aktieselskab. Afkastet kan ske dels gennem eventuel udbyttebetaling og dels gennem værdistigning, hvis aktiekursen stiger. Der er flere faktorer, der styrer aktiekursen, fx markedets udvikling, markedsrente, udbytte og forventninger til fremtidige gevinster og tab. Aktiekursen kan variere kraftigt og akter anses for at være en investeringsform med høj risiko.

Med et depot hos os kan virksomheden investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer på børser verden over.

Obligationer

Når du køber en obligation, låner du i praksis penge ud til dem, som udsteder (emitterer) obligationen. Til gengæld får du typisk en rente, som udbetales fx kvartalsvis eller årligt, alternativt ved obligationens udløb. Under obligationens løbetid kan værdien stige eller falde. At udstede obligationer er en almindelig måde for blandt andet virksomheder at finansiere sig på. Hvis den, som udsteder obligationen, går konkurs eller på anden måde ikke kan opfylde sine forpligtelser, kan hele eller dele af det investerede beløb mistes.

Risiko og afkast varierer efter, hvem der udsteder obligationen. Afkast påvirkes af renteniveauet i markedet. Generelt stiger obligationens værdi, når markedsrenterne falder og modsat.

Certifikater

Certifikater er en fleksibel investeringsform til dig, der ønsker alternativer til de mere klassiske investeringsprodukter. Der findes forskellige risikoniveauer alt efter certifikatets egenskaber, og du kan opnå positivt afkast i både stigende og faldende markeder, hvis du vurderer markedet rigtigt. 

Handelsbankens certifikater er børsnoterede værdipapirer, der altid er koblet op på udviklingen i en aktie, aktieindeks, råvare, valuta eller en blanding af disse – også kaldet underliggende aktiv. Afkastet på certifikatet afhænger derfor af udviklingen i det underliggende aktiv. Risiko og afkast varierer afhængig af certifikatets egenskaber.